Gebiedsbeschrijving

'De Kempen' is een streek in het zuidoosten van Brabant die zich uitstrekt van Tilburg en Eindhoven tot over de Belgische grens. Het Nederlandse Kempen-gebied heeft een dubbel gezicht: Enerzijds straalt de Kempen het rustieke, agrarische karakter van oudsher uit, anderzijds kreeg het een heel nieuw gezicht in de vorm van nieuwbouw, grootschalige infrastructuur en vele stedelijke voorzieningen.

Voor de bewoners van Tilburg en Eindhoven is De Kempen een prachtig gebied om te recreeren:

De Kempen combineert een Bourgondische inslag met zeer veel historie en ook veel prachtige natuurgebieden.

De ontginningsgeschiedenis van het gebied laat zien dat de mensen zich van oudsher gevestigd hebben op de overgang van hogere (drogere) delen, de zogenaamde dekzandruggen naar de lagere en nattere gronden, de beekdalen. Op de flanken van de hogere delen werden de gewassen verbouwd, op de lagere delen werd het vee geweid en hooi geoogst.

Aan het begin van de 20e eeuw is een belangrijk deel van de woeste gronden en broekgebieden ontgonnen. Op deze wijze is een grillig patroon ontstaan van oude en jonge ontginningen. De oude ontginningslandschappen zijn vaak kleinschalig, onregelmatig en besloten. De jonge heideontginningen hebben een meer open karakter met een rationele, rechtlijnige verkaveling.

De Kempen kenmerkt zich door een wijdvertakt netwerk van beken (Reusel, Beerze en Leij en zijbeken) die het kleinschalige zandgebied doorsnijden. Waar de beken van zuid naar noord lopen doorkruisen zij verschillende grote bos-, heide- en stuifzandgebieden die van zuidwest naar noordoost lopen.


De Kempen is rijk aan heidegebieden getuige de Regte Heide, Rovertse Heide, Kuikeindse Heide, Neterselse Heide, Mispeleindse Heide, Cartierheide, Buikheide, Landschotse Heide en de Oirschotse Heide. Verspreid over de heidegebieden zijn nog vennen te vinden.

De hoger gelegen heidegebieden zijn voor een belangrijk deel met naaldbossen beplant. Het gaat hier om restanten van productiebos, destijds een tak van de agrarische bedrijfsvoering.

De beekdalen laten meer gevarieerde landschapstypen zien met (schrale) graslanden, moerassen en bossen.

Daarnaast zijn in het gebied verschillende landgoederen gelegen. De Utrecht, Wellenseind, Gorp en Roovert, Nieuwkerk en Baest hebben met typische landgoedelementen zoals vijvers, tuinen en landhuizen ieder hun eigen charme. De aanwezigheid van bossen geeft de landgoederen vooral een besloten karakter.

De afwisseling in het landschap heeft ertoe geleid dat De Kempen is aangewezen als Waardevol Cultuur Landschap. Agrariers stonden aan de wieg van dit landschap. Zij hebben het landschap gevormd zoals het nu is en zij zijn nog steeds hoeder van dit mooie gebied. ANV Kempenland stelt zich ten doel de rol van de landbouw als beheerder van het landschap te versterken.

Home

ANV Kempenland

Visie

Activiteiten

Gebiedsbeschrijving

Projecten

Lidmaatschap

Bestuur

Nieuws

Links